Login

Change log Help

These are the actual changes to CC-CEDICT reviewed and processed by the editors.

Search changes:
User ID:

Navigation:  ▶ 

 
Legend

Change log entry 63376
Processed by: richwarm (2017-03-26 00:52:00 GMT)
Comment: << review queue entry 59870 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
G, B
Diff:
= 不咋地 不咋地 [bu4 za3 de5] /(dialect) not that great/not up to much/nothing special/
+ 不咋的 不咋的 [bu4 za3 de5] /(dialect) not that great/not up to much/nothing special/

Change log entry 63375
Processed by: richwarm (2017-03-26 00:44:42 GMT)
Comment: << review queue entry 59947 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
## segment 4 / 5
Zizhixian
Diff:
- 塔什庫爾干塔吉克自治縣 塔什库尔干塔吉克自治县 [Ta3 shi2 ku4 er3 gan1 Ta3 ji2 ke4 zi4 zhi4 xian4] /Taxkorgan Tajik autonomous county (Tashqurqan Tajik aptonom nahiyisi) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang/
+ 塔什庫爾干塔吉克自治縣 塔什库尔干塔吉克自治县 [Ta3 shi2 ku4 er3 gan1 Ta3 ji2 ke4 Zi4 zhi4 xian4] /Taxkorgan Tajik autonomous county (Tashqurqan Tajik aptonom nahiyisi) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang/
- 塔什庫爾干自治縣 塔什库尔干自治县 [Ta3 shi2 ku4 er3 gan1 zi4 zhi4 xian4] /Taxkorgan Tajik autonomous county (Tashqurqan Tajik aptonom nahiyisi) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang/
+ 塔什庫爾干自治縣 塔什库尔干自治县 [Ta3 shi2 ku4 er3 gan1 Zi4 zhi4 xian4] /Taxkorgan Tajik autonomous county (Tashqurqan Tajik aptonom nahiyisi) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang/
- 威寧彞族回族苗族自治縣 威宁彝族回族苗族自治县 [Wei1 ning2 Yi2 zu2 Hui2 zu2 Miao2 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Weining Yi, Hui and Miao autonomous county in Bijie prefecture 畢節地區|毕节地区[Bi4 jie2 di4 qu1], Guizhou/
+ 威寧彞族回族苗族自治縣 威宁彝族回族苗族自治县 [Wei1 ning2 Yi2 zu2 Hui2 zu2 Miao2 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Weining Yi, Hui and Miao autonomous county in Bijie prefecture 畢節地區|毕节地区[Bi4 jie2 di4 qu1], Guizhou/
- 巍山彞族回族自治縣 巍山彝族回族自治县 [Wei1 shan1 Yi2 zu2 Hui2 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Weishan Yi and Hui autonomous county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州[Da4 li3 Bai2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan/
+ 巍山彞族回族自治縣 巍山彝族回族自治县 [Wei1 shan1 Yi2 zu2 Hui2 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Weishan Yi and Hui autonomous county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州[Da4 li3 Bai2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan/
- 圍場滿族蒙古族自治縣 围场满族蒙古族自治县 [Wei2 chang3 Man3 zu2 Meng3 gu3 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Weichang Manchu and Mongol autonomous county in Chengde 承德[Cheng2 de2], Hebei/
+ 圍場滿族蒙古族自治縣 围场满族蒙古族自治县 [Wei2 chang3 Man3 zu2 Meng3 gu3 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Weichang Manchu and Mongol autonomous county in Chengde 承德[Cheng2 de2], Hebei/
...[click view changes to see the full diff]...

Change log entry 63374
Processed by: richwarm (2017-03-26 00:43:57 GMT)
Comment: << review queue entry 59948 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
## segment 5 / 5
Zizhixian
Diff:
- 元江哈尼族彞族傣族自治縣 元江哈尼族彝族傣族自治县 [Yuan2 jiang1 Ha1 ni2 zu2 Yi2 zu2 Dai3 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Yuanjiang Hani, Yi and Dai autonomous county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan/
+ 元江哈尼族彞族傣族自治縣 元江哈尼族彝族傣族自治县 [Yuan2 jiang1 Ha1 ni2 zu2 Yi2 zu2 Dai3 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Yuanjiang Hani, Yi and Dai autonomous county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan/
- 張家川回族自治縣 张家川回族自治县 [Zhang1 jia1 chuan1 hui2 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Zhanjiachuan Huizu autonomous county in Gansu/
+ 張家川回族自治縣 张家川回族自治县 [Zhang1 jia1 chuan1 hui2 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Zhanjiachuan Huizu autonomous county in Gansu/
- 鎮寧布依族苗族自治縣 镇宁布依族苗族自治县 [Zhen4 ning2 Bu4 yi1 zu2 Miao2 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Zhenning Buyei and Hmong autonomous county in Anshun 安順|安顺[An1 shun4], Guizhou/
+ 鎮寧布依族苗族自治縣 镇宁布依族苗族自治县 [Zhen4 ning2 Bu4 yi1 zu2 Miao2 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Zhenning Buyei and Hmong autonomous county in Anshun 安順|安顺[An1 shun4], Guizhou/
- 鎮沅彞族哈尼族拉祜族自治縣 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 [Zhen4 yuan2 Yi2 zu2 Ha1 ni2 zu2 La1 hu4 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Zhenyuan Yi, Hani and Lahu autonomous county in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan/
+ 鎮沅彞族哈尼族拉祜族自治縣 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 [Zhen4 yuan2 Yi2 zu2 Ha1 ni2 zu2 La1 hu4 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Zhenyuan Yi, Hani and Lahu autonomous county in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan/
- 紫云苗族布依族自治縣 紫云苗族布依族自治县 [Zi3 yun2 Miao2 zu2 Bu4 yi1 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Ziyun Hmong and Buyei autonomous county in Anshun 安順|安顺[An1 shun4], Guizhou/
+ 紫云苗族布依族自治縣 紫云苗族布依族自治县 [Zi3 yun2 Miao2 zu2 Bu4 yi1 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Ziyun Hmong and Buyei autonomous county in Anshun 安順|安顺[An1 shun4], Guizhou/

Change log entry 63373
Processed by: richwarm (2017-03-26 00:43:32 GMT)
Comment: << review queue entry 59946 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
## segment 3 / 5
Zizhixian
Diff:
- 羅城仫佬族自治縣 罗城仫佬族自治县 [Luo2 cheng2 Mu4 lao3 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Luocheng Mulao autonomous county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi/
+ 羅城仫佬族自治縣 罗城仫佬族自治县 [Luo2 cheng2 Mu4 lao3 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Luocheng Mulao autonomous county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi/
- 麻陽苗族自治縣 麻阳苗族自治县 [Ma2 yang2 Miao2 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Mayang Miao autonomous county in Huaihua 懷化|怀化[Huai2 hua4], Hunan/
+ 麻陽苗族自治縣 麻阳苗族自治县 [Ma2 yang2 Miao2 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Mayang Miao autonomous county in Huaihua 懷化|怀化[Huai2 hua4], Hunan/
- 門源回族自治縣 门源回族自治县 [Men2 yuan2 Hui2 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Menyuan Hui autonomous county in Haibei Tibetan autonomous prefecture 海北藏族自治州[Hai3 bei3 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai/
+ 門源回族自治縣 门源回族自治县 [Men2 yuan2 Hui2 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Menyuan Hui autonomous county in Haibei Tibetan autonomous prefecture 海北藏族自治州[Hai3 bei3 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai/
- 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 孟连傣族拉祜族佤族自治县 [Meng4 lian2 Dai3 zu2 la1 hu4 zu2 Wa3 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Menglian Dai, Lahu and Va autonomous county in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan/
+ 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 孟连傣族拉祜族佤族自治县 [Meng4 lian2 Dai3 zu2 la1 hu4 zu2 Wa3 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Menglian Dai, Lahu and Va autonomous county in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan/
- 民和回族土族自治縣 民和回族土族自治县 [Min2 he2 Hui2 zu2 Tu3 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Minhe Hui and Tu autonomous county in Haidong prefecture 海東地區|海东地区[Hai3 dong1 di4 qu1], Qinghai/
+ 民和回族土族自治縣 民和回族土族自治县 [Min2 he2 Hui2 zu2 Tu3 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Minhe Hui and Tu autonomous county in Haidong prefecture 海東地區|海东地区[Hai3 dong1 di4 qu1], Qinghai/
- 木壘哈薩克自治縣 木垒哈萨克自治县 [Mu4 lei3 Ha1 sa4 ke4 zi4 zhi4 xian4] /Mori Kazakh autonomous county or Mori Qazaq aptonom nahiyisi in Changji Hui autonomous prefecture 昌吉回族自治州[Chang1 ji2 Hui2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Xinjiang/
+ 木壘哈薩克自治縣 木垒哈萨克自治县 [Mu4 lei3 Ha1 sa4 ke4 Zi4 zhi4 xian4] /Mori Kazakh autonomous county or Mori Qazaq aptonom nahiyisi in Changji Hui autonomous prefecture 昌吉回族自治州[Chang1 ji2 Hui2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Xinjiang/
...[click view changes to see the full diff]...

Change log entry 63372
Processed by: richwarm (2017-03-26 00:42:25 GMT)
Comment: << review queue entry 59945 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
## segment 2 / 5
Zizhixian
Diff:
- 貢山獨龍族怒族自治縣 贡山独龙族怒族自治县 [Gong4 shan1 Du2 long2 zu2 Nu4 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Gongshan Derung and Nu autonomous county in Nujiang Lisu autonomous prefecture 怒江傈僳族自治州[Nu4 jiang1 Li4 su4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1] in northwest Yunnan/
# + 貢山獨龍族怒族自治縣 贡山独龙族怒族自治县 [Gong4 shan1 Du2 long2 zu2 Nu4 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Gongshan Derung and Nu autonomous county in Nujiang Lisu autonomous prefecture 怒江傈僳族自治州[Nu4 jiang1 Li4 su4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1] in northwest Yunnan/
# Editor: zi4 zhi4 xian4 --> Zi4 zhi4 xian4
+ 貢山獨龍族怒族自治縣 贡山独龙族怒族自治县 [Gong4 shan1 Du2 long2 zu2 Nu4 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Gongshan Derung and Nu autonomous county in Nujiang Lisu autonomous prefecture 怒江傈僳族自治州[Nu4 jiang1 Li4 su4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1] in northwest Yunnan/
- 關嶺布依族苗族自治縣 关岭布依族苗族自治县 [Guan1 ling3 Bu4 yi1 zu2 Miao2 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Guanling Buyei and Hmong autonomous county in Anshun 安順|安顺[An1 shun4], Guizhou/
+ 關嶺布依族苗族自治縣 关岭布依族苗族自治县 [Guan1 ling3 Bu4 yi1 zu2 Miao2 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Guanling Buyei and Hmong autonomous county in Anshun 安順|安顺[An1 shun4], Guizhou/
- 和布克賽爾蒙古自治縣 和布克赛尔蒙古自治县 [He2 bu4 ke4 sai4 er3 Meng3 gu3 zi4 zhi4 xian4] /Hoboksar Mongol autonomous county or Qobuqsar Mongghul aptonom nahiyisi in Tacheng prefecture 塔城地區|塔城地区[Ta3 cheng2 di4 qu1], Xinjiang/
+ 和布克賽爾蒙古自治縣 和布克赛尔蒙古自治县 [He2 bu4 ke4 sai4 er3 Meng3 gu3 Zi4 zhi4 xian4] /Hoboksar Mongol autonomous county or Qobuqsar Mongghul aptonom nahiyisi in Tacheng prefecture 塔城地區|塔城地区[Ta3 cheng2 di4 qu1], Xinjiang/
- 河南蒙古族自治縣 河南蒙古族自治县 [He2 nan2 Meng2 gu3 zu2 zi4 zhi4 xian4] /He'nan Mengguzu autonomous county in Qinghai/in Huangnan Tibetan autonomous prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州[Huang2 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai/
+ 河南蒙古族自治縣 河南蒙古族自治县 [He2 nan2 Meng2 gu3 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /He'nan Mengguzu autonomous county in Qinghai/in Huangnan Tibetan autonomous prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州[Huang2 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai/
...[click view changes to see the full diff]...

Change log entry 63371
Processed by: richwarm (2017-03-26 00:39:18 GMT)
Comment: << review queue entry 59944 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
## segment 1 / 5
Zizhixian
Diff:
- 阿克塞哈薩克族自治縣 阿克塞哈萨克族自治县 [A1 ke4 sai4 Ha1 sa4 ke4 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Aksai Kazakh autonomous county in Jiuquan 酒泉, Gansu/
+ 阿克塞哈薩克族自治縣 阿克塞哈萨克族自治县 [A1 ke4 sai4 Ha1 sa4 ke4 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Aksai Kazakh autonomous county in Jiuquan 酒泉, Gansu/
- 巴里坤哈薩克自治縣 巴里坤哈萨克自治县 [Ba1 li3 kun1 Ha1 sa4 ke4 zi4 zhi4 xian4] /Barkol Kazakh autonomous county or Barköl Qazaq aptonom nahiyisi in Kumul prefecture 哈密地區|哈密地区[Ha1 mi4 di4 qu1], Xinjiang/
+ 巴里坤哈薩克自治縣 巴里坤哈萨克自治县 [Ba1 li3 kun1 Ha1 sa4 ke4 Zi4 zhi4 xian4] /Barkol Kazakh autonomous county or Barköl Qazaq aptonom nahiyisi in Kumul prefecture 哈密地區|哈密地区[Ha1 mi4 di4 qu1], Xinjiang/
- 巴馬瑤族自治縣 巴马瑶族自治县 [Ba1 ma3 Yao2 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Bama Yaozu autonomous county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi/
+ 巴馬瑤族自治縣 巴马瑶族自治县 [Ba1 ma3 Yao2 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Bama Yaozu autonomous county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi/
- 白沙黎族自治縣 白沙黎族自治县 [Bai2 sha1 Li2 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Baisha Lizu autonomous county, Hainan/
+ 白沙黎族自治縣 白沙黎族自治县 [Bai2 sha1 Li2 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Baisha Lizu autonomous county, Hainan/
- 保亭黎族苗族自治縣 保亭黎族苗族自治县 [Bao3 ting2 Li2 zu2 Miao2 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Baoting Li and Miao autonomous county, Hainan/
+ 保亭黎族苗族自治縣 保亭黎族苗族自治县 [Bao3 ting2 Li2 zu2 Miao2 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Baoting Li and Miao autonomous county, Hainan/
- 北川羌族自治縣 北川羌族自治县 [Bei3 chuan1 Qiang1 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Beichuan Qiang autonomous county in Mianyang 綿陽|绵阳[Mian2 yang2], north Sichuan/
+ 北川羌族自治縣 北川羌族自治县 [Bei3 chuan1 Qiang1 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Beichuan Qiang autonomous county in Mianyang 綿陽|绵阳[Mian2 yang2], north Sichuan/
- 北鎮滿族自治縣 北镇满族自治县 [Bei3 zhen4 man3 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Beizhen Manzu autonomous county in Liaoning/
+ 北鎮滿族自治縣 北镇满族自治县 [Bei3 zhen4 man3 zu2 Zi4 zhi4 xian4] /Beizhen Manzu autonomous county in Liaoning/
- 本溪滿族自治縣 本溪满族自治县 [Ben3 xi1 Man3 zu2 zi4 zhi4 xian4] /Benxi Manchu autonomous county in Benxi 本溪, Liaoning/
...[click view changes to see the full diff]...

Change log entry 63370
Processed by: richwarm (2017-03-25 12:49:43 GMT)
Comment: Apostrophe missing.
Diff:
- 狗血淋頭 狗血淋头 [gou3 xue4 lin2 tou2] /lit. to pour dogs blood on/to curse or berate sb (idiom)/
+ 狗血淋頭 狗血淋头 [gou3 xue4 lin2 tou2] /lit. to pour dog's blood on/to curse or berate sb (idiom)/

Change log entry 63369
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-25 12:18:15 GMT)
Comment: << review queue entry 59942 - submitted by 'richwarm' >>
Diff:
- 也不例外 也不例外 [ye3 bu4 li4 wai4] /is no exception/

Change log entry 63368
Processed by: richwarm (2017-03-24 10:58:04 GMT)
Comment: hyphen
Diff:
- 單層塔 单层塔 [dan1 ceng2 ta3] /single storied pagoda/
+ 單層塔 单层塔 [dan1 ceng2 ta3] /single-storied pagoda/

Change log entry 63367
Processed by: richwarm (2017-03-24 08:16:05 GMT)
Comment: << review queue entry 59926 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
B: 伴侣动物是“宠物”的另一种说法,但仅限于以供玩赏、陪伴之目的而饲养的动物,包括猫、狗、鸟、鸡、鸭、鱼、猪、牛、羊、兔子、乌龟等所有适合人类饲养的动物。

Editor: companion animal
Diff:
# 伴侶動物 伴侣动物 [ban4 lu:3 dong4 wu4] /pet (animal)/

Change log entry 63366
Processed by: monigeria (2017-03-24 05:38:17 GMT)
Comment: << review queue entry 59940 - submitted by 'richwarm' >>
MW @ Slovak ~
1. a member of a Slavic people of Slovakia
2. the Slavic language of the Slovak people
Wouldn't these be 斯洛伐克人 and 斯洛伐克语 respectively, rather than 斯洛伐克?

republic --> Republic, since it's part of the official name
Wp ~ "Slovakia, officially the Slovak Republic, is a landlocked country in Central Europe."

Btw, note that there have been two of them:
- Slovakia, a current state that gained independence by dissolution of Czechoslovakia in 1993, sometimes also called the Second Slovak Republic
- Slovak Republic (1939-1945), Germany's puppet ally during (and shortly before) World War II, also called the First Slovak Republic or the Slovak state
https://en.wikipedia.org/wiki/Slovak_Republic_(disambiguation)
Diff:
- 斯洛伐克 斯洛伐克 [Si1 luo4 fa2 ke4] /Slovak/Slovak republic (from 1993)/Slovakia/
+ 斯洛伐克 斯洛伐克 [Si1 luo4 fa2 ke4] /Slovakia (officially, since 1993, the Slovak Republic)/

Change log entry 63365
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-23 18:43:32 GMT)
Comment: << review queue entry 59939 - submitted by 'mikelove' >>
Per Tweet https://twitter.com/DavitSperling/status/844899010787860480?cn=bWVudGlvbg%3D%3D&refsrc=email - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia says January 1st of 1993.
Diff:
- 斯洛伐克 斯洛伐克 [Si1 luo4 fa2 ke4] /Slovak/Slovak republic (from 1992)/Slovakia/
+ 斯洛伐克 斯洛伐克 [Si1 luo4 fa2 ke4] /Slovak/Slovak republic (from 1993)/Slovakia/

Change log entry 63364
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-23 06:28:12 GMT)
Comment: << review queue entry 59937 - submitted by 'richwarm' >>
Diff:
- 冷戰以後 冷战以后 [leng3 zhan4 yi3 hou4] /post-Cold War/

Change log entry 63363
Processed by: richwarm (2017-03-22 22:31:58 GMT)
Comment: 1. Shek --> shek
2. wife (subsequently widow) --> second wife
3. Soong Mei-ling or Song Meiling --> Soong Mei-ling
Diff:
- 蔣公 蒋公 [Jiang3 gong1] /honorific title for Chiang Kai-Shek 蔣介石|蒋介石[Jiang3 Jie4 shi2]/
+ 蔣公 蒋公 [Jiang3 gong1] /honorific title for Chiang Kai-shek 蔣介石|蒋介石[Jiang3 Jie4 shi2]/
- 宋美齡 宋美龄 [Song4 Mei3 ling2] /Soong Mei-ling or Song Meiling (1898-2003), Chiang Kai-shek's wife (subsequently widow)/
+ 宋美齡 宋美龄 [Song4 Mei3 ling2] /Soong Mei-ling (1898-2003), Chiang Kai-shek's second wife/

Change log entry 63362
Processed by: monigeria (2017-03-22 12:57:39 GMT)
Comment: << review queue entry 59936 - submitted by 'richwarm' >>
Why put a word like "start", which usually means something quite different from what I assume was intended here*, at the head of the definition? If we want to keep "to start", it might be clearer to say "to start (in response to a loud bang etc)".

* MW ~ "to react with a sudden brief involuntary movement" is the sense I presume was intended.

LA's gloss 使受驚;驚動。 seems close to "to startle".
Diff:
- 驚 惊 [jing1] /to start/to be frightened/to be scared/alarm/
+ 驚 惊 [jing1] /to startle/to be frightened/to be scared/alarm/

Change log entry 63361
Processed by: monigeria (2017-03-22 11:17:16 GMT)
Comment: << review queue entry 59932 - submitted by 'ghast' >>
there are many examples of 街坊 actually denoting people (the neighbors themselves) and not a place (neighborhood).

for instance : "今年的元旦又來了, 大雜院的街坊們拭目以待" (from a textbook).

Pocket Oxford Chinese Dictionary ("POCD") goes even further, and has only "neighbors" as definition for this term.

國語辭典 explicitly mentions "鄰居" as a meaning for this term, link: https://www.moedict.tw/%E8%A1%97%E5%9D%8A

I'm not sure about the plural though, 鄰居 is "neighbor" (singular) in CC-CEDICT currently (POCD also does). From examples I've seen it can be used to denote just one neighbor, but perhaps it is more often used in the plural.

---

ed:
MoE has:
② 鄰居。老殘遊記.第十四回;「俺有個舊街坊李五爺,現在也住在這齊河縣,做個小生意。」

'有個舊街坊' singular/plural - both work
Diff:
- 街坊 街坊 [jie1 fang1] /neighborhood/
# 街坊 街坊 [jie1 fang1] /neighborhood/neighbors/
+ 街坊 街坊 [jie1 fang1] /neighborhood/neighbor/

Change log entry 63360
Processed by: monigeria (2017-03-22 09:54:25 GMT)
Comment: << review queue entry 59918 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
LA: 敬辭。用於詢問人的年齡。
例 「請問老人家貴庚?」。

--

ed: surprised, we didn't have this already.
Diff:
+ 貴庚 贵庚 [gui4 geng1] /your age (honorific)/

Change log entry 63359
Processed by: richwarm (2017-03-22 00:21:22 GMT)
Comment: << review queue entry 59793 - submitted by 'richwarm' >>
It's not a saying as our def suggests, but rather a verb phrase.
See LA.

Editor: e.g. 那通天彻地的模样和威震天下的恐怖气势,... (Web)
「他一出手便橫掃千軍,果然是威震天下的霸主」。(LA)
Diff:
- 威震天下 威震天下 [wei1 zhen4 tian1 xia4] /formidable renown gives one authority over the whole country/
+ 威震天下 威震天下 [wei1 zhen4 tian1 xia4] /to inspire awe throughout the empire (idiom)/

Change log entry 63358
Processed by: richwarm (2017-03-22 00:01:19 GMT)
Comment: << review queue entry 59931 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
"city" seems superfluous (although perfectly correct, of course)
Diff:
- 永珍 永珍 [Yong3 zhen1] /Vientiane, capital city of Laos (Tw)/
+ 永珍 永珍 [Yong3 zhen1] /Vientiane, capital of Laos (Tw)/

Change log entry 63357
Processed by: richwarm (2017-03-21 19:37:52 GMT)
Comment: << review queue entry 59923 >>

Editor: I think
1) "rank nth out of 100" and "rank nth out of 10" are too specific
2) "ordered list" is too general, and
3) "roll of honor" ("a list of people who should be remembered for their brave actions", typically ordered alphabetically or by date, not by merit) is wrong.
Diff:
- 排名 排名 [pai2 ming2] /ranking/ordered list/to rank nth out of 100/to be placed/roll of honor/
# + 排名 排名 [pai2 ming2] /ranking/ordered list/to rank nth out of 10/to be placed/roll of honor/
# Editor:
+ 排名 排名 [pai2 ming2] /to rank (1st, 2nd etc)/ranking/

Change log entry 63355
Processed by: richwarm (2017-03-20 21:41:55 GMT)
Comment: << review queue entry 59922 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
M, LA, Dr.eye

Editor: That's specific to the character.
LA @ 坊:
坊 fāng (PRC fáng)
規模較小的工作場所。
例 「染坊」、「磨坊」。
Diff:
# - 磨坊 磨坊 [mo4 fang2] /mill/
# + 磨坊 磨坊 [mo4 fang2] /mill/Taiwan pr. [mo4 fang1]/
# Editor:
- 坊 坊 [fang2] /workshop/mill/
+ 坊 坊 [fang2] /workshop/mill/Taiwan pr. [fang1]/

Change log entry 63354
Processed by: richwarm (2017-03-20 21:13:34 GMT)
Comment: << review queue entry 59915 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
孰 presumably a typo...
Diff:
- 孰能生巧 孰能生巧 [shu2 neng2 sheng1 qiao3] /practice makes perfect/
# 熟能生巧 熟能生巧 [shu2 neng2 sheng1 qiao3] /with familiarity you learn the trick (idiom); practice makes perfect/

Change log entry 63353
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-20 15:26:28 GMT)
Comment: << review queue entry 59919 >>
The slang is wrong. The meaning is just for the fried rice. No other meaning.

Editor: well, I suggest you make a trip to Taiwan sometimes.
Diff:
# - 炒飯 炒饭 [chao3 fan4] /fried rice/(slang) (Tw) to have sex/
# + 炒飯 炒饭 [chao3 fan4] /fried rice/

Change log entry 63352
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-20 15:03:39 GMT)
Comment: << review queue entry 59901 - submitted by 'richwarm' >>
Whatever brawls disturb the street, there should be peace at home.
街上无论多么喧闹,家中应有宁静。

evict a person from his home
把某人从他的家中逐出
Diff:
- 家中 家中 [jia1 zhong1] /one's family/

Change log entry 63351
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-20 15:02:55 GMT)
Comment: << review queue entry 59902 - submitted by 'richwarm' >>
- 就加重纖維的比例;
- 讓學生負擔加重
- 而且工作量普遍加重。
- 加重了喜劇色彩,He also enhanced the comic element,
- 忽略防災則加重了災情, neglect of disaster prevention make matters worse.
- 不過業者卻不擔心成本加重,
- 侍衛官的勤務也加重了。 the work of his bodyguards become much more difficult.
- 等於對新聞自由加重處罰, It is as if 'freedom of the press' just means that journalists suffer harsher punishments.
- 現今的國語教科書有人主張台語文的比例應予加重,Some people are currently advocating increasing the proportion of Taiwanese literature in school textbooks,
Diff:
- 加重 加重 [jia1 zhong4] /to make more serious/
+ 加重 加重 [jia1 zhong4] /to make heavier/to emphasize/(of an illness etc) to become more serious/to aggravate (a bad situation)/to increase (a burden, punishment etc)/

Change log entry 63350
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-20 15:01:48 GMT)
Comment: << review queue entry 59911 - submitted by 'richwarm' >>
LA
BB ~ 冻害即作物在0℃以下的低温使作物体内结冰,对作物造成的伤害。

零度以下低温对植物的危害叫冻害(freezing injury)。
http://nhjy.hzau.edu.cn/kech/zwsl/wbja/shownode.asp?nodeid=11003

Also called "freeze injury" but "freezing injury" seems more common.
e.g. "Symptoms of freezing injury in broccoli include damage and subsequent decay in the youngest florets, as well as 'laddering' in the central stem ..."
Diff:
+ 凍害 冻害 [dong4 hai4] /(agriculture) freezing injury/

Change log entry 63349
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-20 15:00:56 GMT)
Comment: << review queue entry 59913 - submitted by 'richwarm' >>
LA
TP ~ 要想逆勢「凍漲」物價, If you were to try to go against the tide by freezing prices,
(Tw) ~ Compare GV @ 凍漲 (431k) and 冻涨 (30k).
Diff:
+ 凍漲 冻涨 [dong4 zhang3] /to freeze (prices, fees etc) (Tw)/

Change log entry 63348
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-20 14:44:08 GMT)
Comment: << review queue entry 59914 - submitted by 'marcelof01' >>
Basically 熟 and 孰 were mixed up.
孰能 is "How can?" and should be used in this entry.
熟能 is used in 熟能生巧 meaning "familiarity will enable you to master the trick".

Editor: well spotted, thanks.
Diff:
- 人非生而知之者,熟能無惑 人非生而知之者,熟能无惑 [ren2 fei1 sheng1 er2 zhi1 zhi1 zhe3 , shu2 neng2 wu2 huo4] /Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?/We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)/
+ 人非生而知之者,孰能無惑 人非生而知之者,孰能无惑 [ren2 fei1 sheng1 er2 zhi1 zhi1 zhe3 , shu2 neng2 wu2 huo4] /Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?/We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)/

Change log entry 63347
Processed by: richwarm (2017-03-20 11:14:07 GMT)
Comment: << review queue entry 59910 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
would it be better to add this to our lao2 entry and put it as Taiwan pr.?
only in LA & M is it listed as lao4.
Diff:
- 勞 劳 [lao4] /to console/
# + 勞 劳 [lao4] /to console/
- 勞 劳 [lao2] /to toil/labor/laborer/to put sb to trouble (of doing sth)/meritorious deed/
+ 勞 劳 [lao2] /to toil/labor/laborer/to put sb to trouble (of doing sth)/meritorious deed/to console (Taiwan pr. [lao4] for this sense)/

Change log entry 63346
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-20 08:51:36 GMT)
Comment: << review queue entry 59912 >>
This man is not dead since his assassination a few weeks ago.
Diff:
- 金正男 金正男 [Jin1 Zheng4 nan2] /Kim Jong-nam (1971-), the eldest son of Kim Jong-il 金正日[Jin1 Zheng4 ri4]/
+ 金正男 金正男 [Jin1 Zheng4 nan2] /Kim Jong-nam (1971-2017), the eldest son of Kim Jong-il 金正日[Jin1 Zheng4 ri4]/

Change log entry 63345
Processed by: richwarm (2017-03-20 07:21:24 GMT)
Comment: << review queue entry 59909 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
dicts say heng4
Diff:
- 橫死 横死 [heng2 si3] /to die by violence/
+ 橫死 横死 [heng4 si3] /to die by violence/

Change log entry 63344
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-19 11:45:02 GMT)
Comment: << review queue entry 59897 - submitted by 'richwarm' >>
LA
Diff:
+ 凍齡 冻龄 [dong4 ling2] /to maintain a youthful appearance/

Change log entry 63343
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-19 11:44:06 GMT)
Comment: << review queue entry 59900 - submitted by 'richwarm' >>
http://baike.baidu.com/item/%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2

- 最近她也大方承认自己是通过微整来实现冻龄的哟
- 做什么样的微整能让脸部皮肤松弛改善
Diff:
+ 微整形 微整形 [wei1 zheng3 xing2] /non-surgical cosmetic procedure (injection of Botox, hyaluronic acid etc)/
+ 微整 微整 [wei1 zheng3] /abbr. for 微整形[wei1 zheng3 xing2]/

Change log entry 63342
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-19 11:42:25 GMT)
Comment: << review queue entry 59903 - submitted by 'richwarm' >>
- 角色將愈形吃重。will play an increasingly important role.
- 四肢的抖動讓他難以勝任田野挖掘的吃重工作,His limbs started to shake, and it became impossible for him to perform fieldwork.
- 雄魚的角色更是吃重。the male paradise fish shoulders much of the work.
- 藝術網路扮演了相當吃重的教育功能,乃至於社區營造的任務。 they play a major role as educators and community builders.

20歲那年,他果然登上了百老匯舞台,在知名歌劇《西貢小姐》裡,飾演戲份吃重的反派角色Thuy。
And when he was 20, he landed an important role as the evil Thuy in the Broadway show Miss Saigon.
Diff:
+ 吃重 吃重 [chi1 zhong4] /(of a role) arduous/important/(a vehicle's) loading capacity/

Change log entry 63341
Processed by: richwarm (2017-03-19 06:08:33 GMT)
Diff:
- 戲份 戏份 [xi4 fen4] /scene (in a movie etc)/one's part in a movie/(archaic) actor's payment/
+ 戲份 戏份 [xi4 fen4] /scene (in a movie etc)/one's part in a movie or play/(archaic) actor's payment/

Change log entry 63340
Processed by: richwarm (2017-03-19 06:07:24 GMT)
Comment: << review queue entry 59828 - submitted by 'monigeria' >>
seeing it a lot with 删减 for movies recently:
一个勺子王学兵戏份被删了吗?
绣春刀删减戏份有视频吗?
...冯小刚在片中客串的戏份全部被删掉,片中王宝强变魔术的戏份也被删除了...

OCC:
1, actor's remuneration
2, workload

戏份儿很重
huge workload

KEY:
1 part (in a play, movie, etc.; often in the sense of how much or how little the actor appears in the play/movie)
2 {archaic} actor's pay

LA:
戏分
1 演員在整部戲或整部片子中表演的工作量。
2【陸】戲曲演員在演出中按比率分得的酬金。

not sure why they drop the 亻
---------------------

Editor: Because it's written both ways.

1) scene
進了大學後,老師規定要交拍攝作業,題目不拘,只要內容中有「追逐」的戲份即可。原本只要3分鐘的學校功課,他卻拍了10分鐘的「鬼追人」,
At university, Ko was assigned to shoot a scene for one of his classes. The professor didn't specify the subject matter--it just had to be a chase scene and it had to be three minutes long. Ko ended up turning in a frightening ten-minute short in which a group of people is pursued by a ghost.

2) part
沒想到他們的反應很冷漠,因為他飾演一個不會說英語的日本工人,而且戲分很少。
He had a small part as a Japanese laborer with poor English, and his parents [whom he had invited to opening night] were less than impressed.

3) payment - see dicts
Diff:
# 戲份 戏份 [xi4 fen4] /scene/part/apperances (in a film, etc)/(old) actor's payment/
+ 戲份 戏份 [xi4 fen4] /scene (in a movie etc)/one's part in a movie/(archaic) actor's payment/

Change log entry 63339
Processed by: richwarm (2017-03-19 01:47:22 GMT)
Comment: << review queue entry 59893 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
somebody --> sb

Editor:
Re 混出名堂 -- I wrote "somebody" in full deliberately.
Generally, "sb" can be a reference to a particular person.
e.g. 他把我视同手足。Here, "sb" is 我. ("to regard sb as a brother")
That's not the case in the definition of 混出名堂 ("to be somebody").
The word "somebody" there is idiomatic.
Diff:
- 寸步不離 寸步不离 [cun4 bu4 bu4 li2] /to follow somebody closely; to keep close to (idiom)/
+ 寸步不離 寸步不离 [cun4 bu4 bu4 li2] /to follow sb closely (idiom)/to keep close to/
- 得罪 得罪 [de2 zui5] /to offend somebody/to make a faux pas/a faux pas/see also 得罪[de2 zui4]/
+ 得罪 得罪 [de2 zui5] /to offend sb/to make a faux pas/a faux pas/see also 得罪[de2 zui4]/
- 對談 对谈 [dui4 tan2] /to talk with somebody (face to face)/discussion/talk/chat/
+ 對談 对谈 [dui4 tan2] /to talk with sb (face to face)/discussion/talk/chat/
- 恨之入骨 恨之入骨 [hen4 zhi1 ru4 gu3] /to hate somebody to the bone (idiom)/
+ 恨之入骨 恨之入骨 [hen4 zhi1 ru4 gu3] /to hate sb to the bone (idiom)/
# - 混出名堂 混出名堂 [hun4 chu1 ming2 tang5] /to make it/to be somebody/
# + 混出名堂 混出名堂 [hun4 chu1 ming2 tang5] /to make it/to be sb/
- 見外 见外 [jian4 wai4] /to regard somebody as an outsider/
+ 見外 见外 [jian4 wai4] /to regard sb as an outsider/
- 將計就計 将计就计 [jiang1 ji4 jiu4 ji4] /to beat somebody at their own game (idiom)/
+ 將計就計 将计就计 [jiang1 ji4 jiu4 ji4] /to beat sb at their own game (idiom)/
- 賣面子 卖面子 [mai4 mian4 zi5] /to obsequiously bequeath favors on behalf of another/to give face to somebody by doing favors on their behalf/to curry favor for a third party/to intercede on another's behalf/
+ 賣面子 卖面子 [mai4 mian4 zi5] /to obsequiously bequeath favors on behalf of another/to give face to sb by doing favors on their behalf/to curry favor for a third party/to intercede on another's behalf/
- 驅役 驱役 [qu1 yi4] /to order (somebody) about/(by extension) to put to use/
+ 驅役 驱役 [qu1 yi4] /to order (sb) about/(by extension) to put to use/
- 室邇人遐 室迩人遐 [shi4 er3 ren2 xia2] /to long for somebody far away/to grieve over the dead/
+ 室邇人遐 室迩人遐 [shi4 er3 ren2 xia2] /to long for sb far away/to grieve over the dead/
- 視同手足 视同手足 [shi4 tong2 shou3 zu2] /to regard somebody as a brother (idiom)/
+ 視同手足 视同手足 [shi4 tong2 shou3 zu2] /to regard sb as a brother (idiom)/
...[click view changes to see the full diff]...

Change log entry 63338
Processed by: richwarm (2017-03-19 00:00:23 GMT)
Comment: << review queue entry 59879 - submitted by 'monigeria' >>
百度百科
词语解释 听语音
jiǎn líng
字面意义既为减少年龄,分为生理减龄和心理减龄。
生理减龄又分为外在的皮肤减龄和内在的体质减龄;而心理减龄则是保持年轻的心态,保持心理最佳状态。

除了靠髮型妝容成為凍齡女人, 打扮穿搭同樣可以減齡。
減齡的秘密. 世上沒有醜女人,只有懶女人。
其实这样也不是不可能的,首先我们就从减龄装扮上面下手吧。
如何吃出減齡人生,讓自己活得健康又有活力?
Diff:
# 減齡 减龄 [jian3 ling2] /to make younger/
+ 減齡 减龄 [jian3 ling2] /to become more youthful/

Change log entry 63337
Processed by: richwarm (2017-03-18 21:58:29 GMT)
Comment: << review queue entry 59888 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
Z: 古同“狍”:“豺狼逐野~。”
Diff:
# 麃 麃 [pao2] /old variant of 狍[pao2]/
+ 麃 麃 [pao2] /(archaic) a type of deer/

Change log entry 63336
Processed by: richwarm (2017-03-18 21:48:42 GMT)
Comment: << review queue entry 59884 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
Siberian
format

https://en.wikipedia.org/wiki/Siberian_roe_deer

Editor: I just made that change.
Diff:
# - 矮鹿 矮鹿 [ai3 lu4] /siberian roe deer/capreolus pygargus/
# + 矮鹿 矮鹿 [ai3 lu4] /Siberian roe deer (Capreolus pygargus)/

Change log entry 63335
Processed by: richwarm (2017-03-18 21:29:19 GMT)
Comment: Siberian
Capreolus
Diff:
- 矮鹿 矮鹿 [ai3 lu4] /siberian roe deer/capreolus pygargus/
+ 矮鹿 矮鹿 [ai3 lu4] /Siberian roe deer (Capreolus pygargus)/
- 東方狍 东方狍 [dong1 fang1 pao2] /siberian roe deer/capreolus pygargus/
+ 東方狍 东方狍 [dong1 fang1 pao2] /Siberian roe deer (Capreolus pygargus)/
- 狍子 狍子 [pao2 zi5] /siberian roe deer/capreolus pygargus/
+ 狍子 狍子 [pao2 zi5] /Siberian roe deer (Capreolus pygargus)/
- 蟨 蟨 [jue2] /the Siberian jerboa/
+ 蟨 蟨 [jue2] /Siberian jerboa/

Change log entry 63334
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-18 16:32:59 GMT)
Comment: << review queue entry 59896 - submitted by 'manuka' >>
老师让他不要再迟到了。“The teacher ask him do not be late again”.
爸爸让我学开车 means "My dad ask me to learn how to drive"

Editor: we already cover this sense in our definition of 让: "to have sb do sth"
Diff:
# 让 让 [rang4] /to ask/

Change log entry 63333
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-18 09:30:02 GMT)
Comment: << reverting change log entry 63332 >>
Diff:
# - 樂天 乐天 [Le4 tian1] /Lotte (South Korean conglomerate)/
# Editor:
# + 樂天 乐天 [le4 tian1] /carefree/happy-go-lucky/optimistic/Lotte (South Korean conglomerate)/
+ 樂天 乐天 [le4 tian1] /carefree/happy-go-lucky/optimistic/

Change log entry 63332
Processed by: richwarm (2017-03-17 22:33:52 GMT)
Comment: << review queue entry 59895 - submitted by 'creixomil' >>
Adding company name as it has been showing up in Chinese news stories recently, e.g. http://news.sina.com.cn/w/zx/2017-03-15/doc-ifychihc6697407.shtml
-------------------------
Editor: Thanks.
Diff:
- 樂天 乐天 [le4 tian1] /carefree/happy-go-lucky/optimistic/
# + 樂天 乐天 [le4 tian1] /carefree/happy-go-lucky/optimistic/Lotte (South Korean conglomerate)/
# Editor:
+ 樂天 乐天 [Le4 tian1] /Lotte (South Korean conglomerate)/

Change log entry 63331
Processed by: richwarm (2017-03-17 11:18:47 GMT)
Comment: << review queue entry 59882 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
per 59765

LA:
1.〈書〉鞍轡等馬具的統稱。
例 「常乘小乘輿及小鞍鞁馬,命黃門擁抱,出入常從(《宋史‧卷二四四‧宗室列傳一‧燕王德昭》)​」。
2.〈書〉把鞍轡等套在馬身上。
例 「咱急急的收拾了行李,鞁了馬時,天亮了(《老乞大諺解》)​」。

Z:
1. 古代套车用的器具。
2. 同“鞴”。
Diff:
+ 鞁 鞁 [bei4] /horse tack (articles of harness such as saddle and bridle)/variant of 鞴[bei4]/

Change log entry 63330
Processed by: richwarm (2017-03-17 11:17:03 GMT)
Comment: << review queue entry 59883 - submitted by 'goldyn_chyld' >>
LA: (牲畜)​增長肥肉。也作「長膘」。

羊很快就上膘了。
The sheep fattened up quickly.

家畜吃早春的苜蓿而上膘。
Herds are fattening on the early clover.

Editor: Just felt it was a little clearer with an extra gloss that emphasises that it's intransitive.
Diff:
# 上膘 上膘 [shang4 biao1] /(of livestock) to fatten up/
+ 上膘 上膘 [shang4 biao1] /(of livestock) to fatten up/to put on weight/

Change log entry 63329
Processed by: richwarm (2017-03-17 11:00:34 GMT)
Comment: << review queue entry 59881 - submitted by 'richwarm' >>
1) Can anyone be said to have "originated" Avogadro's number (other than God, perhaps)?

2) "molarity" is "the concentration of a solution expressed in moles of solute per liter of solution". Does it make sense to say that somebody "contributed" to that? Isn't that like saying that some scientist "contributed" to voltage? (or density, or momentum). I can't even verify that the concept of molarity existed in Avogadro's lifetime.

3) Maybe we can delete the third entry. 阿伏伽德罗常数 has about 14 times as many G hits as 阿伏伽德罗数 (53k v 3.7k)

Editor: Thanks for your comments, Yves.
Yes, I think your suggestion "Avogadro's number (chemistry)" is best.
Diff:
- 阿伏伽德羅 阿伏伽德罗 [A1 fu2 jia1 de2 luo2] /Amedeo Avogadro (1776-1856), Italian scientist, noted for contributions to molecular weight and molarity, the originator of Avogadro's number 阿伏伽德羅數|阿伏伽德罗数/
+ 阿伏伽德羅 阿伏伽德罗 [A1 fu2 jia1 de2 luo2] /Amedeo Avogadro (1776-1856), Italian scientist/
- 阿伏伽德羅常數 阿伏伽德罗常数 [A1 fu2 jia1 de2 luo2 chang2 shu4] /Avogadro's number/the number of molecules in a mole, about 6.022 x 10^23/
# + 阿伏伽德羅常數 阿伏伽德罗常数 [A1 fu2 jia1 de2 luo2 chang2 shu4] /Avogadro's number (the number of molecules in one mole of a substance, about 6.022 x 10^23)/
+ 阿伏伽德羅常數 阿伏伽德罗常数 [A1 fu2 jia1 de2 luo2 chang2 shu4] /Avogadro's number (chemistry)/
- 阿伏伽德羅數 阿伏伽德罗数 [A1 fu2 jia1 de2 luo2 shu4] /Avogadro's number/the number of molecules in a mole, about 6.022 x 10^23/

Change log entry 63328
Processed by: goldyn_chyld (2017-03-17 09:19:32 GMT)
Comment: << review queue entry 59878 - submitted by 'richwarm' >>
Current def possibly copied from Z's [automatic control] 自动控制的简称.

LA M

Examples:
/automated/automatically regulated/
自控豆芽生长机

/to control oneself/self-control/

self-control
- 只有如果一个人有足够的自控能力时,他才能从玩游戏中获益。
- 对她的粗鲁,他显示了很强的自控能力。
- 病患自控式止痛藥

to control oneself
1) I don't know. I can't control myself. I don't want to do stupid things but I just can't help it.
我不知道。我无法自控。我不想做蠢事,但我就是不行。

2) 如果你有強迫行為症狀,不能自控,請連續不停按「1」。
If you are an obsessive-compulsive personality, please press 1 repeatedly.
Diff:
- 自控 自控 [zi4 kong4] /automatic control/
+ 自控 自控 [zi4 kong4] /automated/automatically regulated/to control oneself/self-control/

Change log entry 63327
Processed by: richwarm (2017-03-17 06:59:57 GMT)
Comment: << review queue entry 59792 - submitted by 'monigeria' >>
http://baike.baidu.com/link?url=CKcq7eKiR2xz9KZnQuDKwjA0AeLzS9ARaAJPEvVhzIYoEnB1CwuDu82H3D9Lbo6yjCWVSYxe-mnopIKzSDK4Oe0iSMcpFKIMZWpyG_0B1dFosWoiiQ12KeMjGlU-3Ieq

屈头蛋:鸡、鸭蛋在胚胎刚刚开始孵化成型的时候,中止孵化的蛋。在越南,广西防城港等中越边境地区为常见风味小吃。

别名: 毛鸭蛋

Editor: Matic's definition
Diff:
# 毛鴨蛋 毛鸭蛋 [mao2 ya1 dan4] /balut/balot (egg with partly-developed embryo inside)/
+ 毛鴨蛋 毛鸭蛋 [mao2 ya1 dan4] /balut (boiled duck egg with a partly-developed embryo, which is eaten from the shell)/
+ 鴨仔蛋 鸭仔蛋 [ya1 zi3 dan4] /balut (boiled duck egg with a partly-developed embryo, which is eaten from the shell)/
+ 屈頭蛋 屈头蛋 [qu1 tou2 dan4] /see 鴨仔蛋|鸭仔蛋[ya1 zi3 dan4]/

Change log entry 63326
Processed by: richwarm (2017-03-17 00:47:34 GMT)
Comment: hyphen missing
Diff:
- 後起之秀 后起之秀 [hou4 qi3 zhi1 xiu4] /an up-and coming youngster/new talent/a brilliant younger generation/
+ 後起之秀 后起之秀 [hou4 qi3 zhi1 xiu4] /an up-and-coming youngster/new talent/a brilliant younger generation/

Navigation:  ▶ 

By MDBG 2017
Help wanted: the CC-CEDICT project is looking for new volunteer editors!